Vertrouwelijkheid..                             

Expol recherche- en onderzoeksbureau gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie die u verstrekt en de informatie die wordt verkregen uit onderzoek. Wij zijn ons ervan bewust dat wij in opdracht van u als opdrachtgever werken.

Ons bureau verzamelt voor u de bewijzen en doet aan waarheidsvinding. De resultaten worden in een rapport aan u gegeven. Bij dit rapport wordt waar nodig een DVD met relevante video en/of audio opnamen gevoegd. Op basis van deze rapportage kunt u een duidelijk beeld vormen van de zaak. Vervolgens kunt u dan op basis van de rapportage zelf bepalen wat uw vervolgstappen zullen zijn. Bijvoorbeeld een juridische procedure starten of de betrokkene in kennis stellen van de verzamelde informatie. Met de door u verstrekte informatie en de informatie verkregen uit het onderzoek wordt zeer vertrouwelijk en integer omgegaan. 

De directieleden en medewerkers van Expol  zijn verplicht te handelen naar de regels die zijn opgenomen in de bedrijfscode. Dit betekent dat zij zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord zullen gedragen. Alle medewerkers van Expol recherche- en onderzoeksbureau, hebben dus een wettelijke geheimhoudingsplicht en zijn gescreend door Politie en Justitie.

Artikel 4. Onrechtmatig handelen

De directieleden en de medewerkers van Expol dienen zich te onthouden van:
-gedragingen die strijdig zijn met de Privacygedragscode van het VPB,
-de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (inclusief de RPBR en Circulaire), de Expol gedragscode en alle vanzelfsprekende publieke- en privaatrechtelijke wet- en regelgeving.

WPBR Paragraaf 2.
UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN HET PERSONEEL

Artikel 7, eerste lid WPBR
1. Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau aan welke een vergunning is verleend stelt geen personen te werk die belast zullen worden met de leiding van de organisatie of het bureau, dan nadat voor hen toestemming is verkregen van Onze Minister
Artikel 7, tweede lid WPBR
2. Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau als bedoeld in het eerste lid stelt geen personen te werk die belast zullen worden met werkzaamheden, anders dan bedoeld in het eerste lid, dan nadat voor hen toestemming is verkregen van de korpschef van het politiekorps in de regio waar de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau dan wel een onderdeel daarvan is gevestigd. Indien de beveiligingsorganisatie of recherchebureau dan wel een onderdeel daarvan is gevestigd op een luchtvaartterein, wordt de toestemming in de eerste volzin, verleend door de commandant van de Koninklijke marechaussee.
Artikel 9, negende lid WPBR
9.   Een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau aan welke een vergunning is verleend   stelt voor haar personeel een instructie vast. Deze instructie alsmede elke wijziging daarvan, behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

WPBR Paragraaf 8.
BEHANDELING VAN KLACHTEN

Artikel 18 (vaststellen klachtenregeling)
1. Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau stelt een klachtenregeling vast die de toestemming heeft van de minister. De klachtenregeling bevat ten minste gegevens over:
    a. bij wie de klacht moet worden ingediend;
    b. de minimale eisen waaraan een klaagschrift moet voldoen;
    c. de termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend;
    d. de te volgen procedure voor de behandeling van de klacht;
    e. de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld.
2. Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau brengt de klachtenregeling, bedoeld in het eerste lid, ter kennis van de korpschef van de regio waar de beveiligingsorganisatie of recherchebureau dan wel een onderdeel daarvan is gevestigd of, indien de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau dan wel een onderdeel daarvan is gevestigd op een luchtvaartterrein, bij de commandant.
3. Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau brengt een kopie van een ingediende klacht ter kennis van de minister.
4. Aan de indiening en behandeling van een klacht worden geen kosten verbonden.

Geheimhouding direct betrokkenen onderzoek

De voor een onderzoek werkzame rechercheurs betrekken soms, na het tekenen van een geheimhoudingsplicht, vanuit uw organisatie ‘interne handlangers’ waarbij al de bedrijfsgegevens met de grootste discretie en zorgvuldigheid worden behandeld. Hiermee wordt voorkomen dat het onderzoek voortijdig uitlekt en dat zou de de uitkomst van het onderzoek kunnen beïnvloeden.
De ervaring heeft inmiddels geleerd, dat signalen die kunnen duiden op fraude te lang worden genegeerd en dat er terughoudendheid is door schaamte en gevoeligheid om een  bedrijfsrecherchebureau in te schakelen. Vaak blijkt echter dat recherchebureau Expol  veel meer ontdekt dan men in eerste instantie vermoedde en is de schade vele malen groter dan men aanvankelijk had gedacht. Het advies luidt derhalve: niet negeren, niet afwachten, niet schamen maar direct handelend optreden!